Hướng Dẫn Report | Die 80% Facebook Nạn Nhân


Hướng Dẫn Report | Die 80% Facebook Nạn Nhân

Bước 1: Vào trang victim Bước 2: Báo cáo 3 stt 3 ảnh, 1 ảnh phải có sex , 1 stt khích động Bước 3: Báo cáo mạo danh, báo cáo người nỗi tiếng , thú cưng. Bước 4: Dán vào trợ giúp tài khoản . Chọn tài khoản này bị hack . Gửi fb xem xét Bước 5: Đóng tài khoản . Tỉ lệ die 80% . Nếu thêm 1 link 13t xát xuất die sẽ cao hơn.


Thần chú report 13 tuổi: 
This profile is fake me and scam my friend. This profile is standred of community facebook and tinker that, i think this report is good for facebook, please disable this account. Thanking facebook teamHello facebook team. I can not log in to your account because the password wrong and I can not get an account with a phone number so I will send the identity card to FacebookTeam to consider, and hopefully will provide me password in the shortest time. Thank you very much Facebook Team.