Tut Report FAQ 2016 Die 100% Khi Có Info Victim Không Có Victim Thì Tỉ Lệ 50/50

Tut Report FAQ 2016 Die 100% Khi Có Info Victim Không Có Victim Thì Tỉ Lệ 50/50

Tut Report FAQ 2016 Die 100% Khi Có Info Victim Không Có Victim Thì Tỉ Lệ 50/50

Tut report khi có info của victim đảm bảo 100% die faq mạo danh - Chế By AresT còn nếu không có info victim thì tỉ lệ 50/50 vào link : ht...
Comment 12:42
Tut report khi có info của victim đảm bảo 100% die faq mạo danh - Chế By AresT
còn nếu không có info victim thì tỉ lệ 50/50
vào link : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Ô 1 : tên nó
ô 2: email mình rep mail
ô 3: tên nó
ô 4: có email ẩn nó càng tốt, k có thì k sao
ô 5: Link Ur nó
up cmnd lên và phần thông tin bổ sung e điền: mún chọn cái nào cũng đc
Nhớ fake ip us và ngôn ngữ us
- Hello team Facebook , I found this account is impersonating me to cheat , I 'm worried about this incident , expect Facebook to delete this account .
- I think the Facebook should delete this account because the account is impersonating me with bad intentions .- Represents a singer or an illegal business account holder .- Not old enough to join Facebook . - Create and maintain multiple accounts for the purpose  spam .- Sign inappropriate harassing other people .- Expect Facebook consider and resolve this case .
Sau đó vẫn ip đó rồi vào gmail hoặc rep link case như sau
Hello team Facebook!
Full Name: tên victim
Date of birth:  ngày sinh
The web address (URL) of people impersonating me: link victim
I am worried because the impersonation behavior for malicious purposes, hope the review and close Facebook accounts.
Hello team Facebook. - This account is impersonating me. - The account holder is using fake names and not old enough to use Facebook. - Account active contact with other people for the purpose of harassment, advertising, promoting, dating or perform other inappropriate behavior.
This is my id card.
Full Name: tên nó
Date of birth: ngày sinh
The web address (URL) of people impersonating me: link victim
Expect teams to review and delete Facebook account.
Rồi hóng sp nó rep là nó đi thôi, cho dù veri vẫn die nữa
Nguồn : http://www.starthinhit.tk/
Tut Report FAQ 2016 Die 100% Khi Có Info Victim Không Có Victim Thì Tỉ Lệ 50/50 Tut Report FAQ 2016 Die 100% Khi Có Info Victim Không Có Victim Thì Tỉ Lệ 50/50⭐ Hưng Star - IT ⭐8.8stars based on9reviews Tut report khi có info của victim đảm bảo 100% die faq mạo danh - Chế By AresT còn nếu không có info victim thì tỉ lệ 50/50 vào link : ht...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết