TẠO HIỆU ỨNG HOA ĐÀO RƠI TRONG NGÀY TẾT CHO BLOGGER

TẠO HIỆU ỨNG HOA ĐÀO RƠI TRONG NGÀY TẾT CHO BLOGGER

TẠO HIỆU ỨNG HOA ĐÀO RƠI TRONG NGÀY TẾT CHO BLOGGER

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger Bước 2: Vào chủ đề Bước 3: Chỉnh sửa HTML Bước 4: Copy toàn bộ code dưới vào trên thẻ <body/&g...
45 Comment 15:53 • Bước 1: Đăng nhập vào Blogger
 • Bước 2: Vào chủ đề
 • Bước 3: Chỉnh sửa HTML
 • Bước 4: Copy toàn bộ code dưới vào trên thẻ <body/>

<!-- Hiệu ứng sao rơi c -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowsrc="https://i.imgur.com/LOQYdbB.png" // Thay Link hình của bạn vào đây
var no = 50; // Số ảnh rơi trên blog
var hidesnowtime =0; // Số giây ảnh biến mất sau khi rơi
var snowdistance = "pageheight"; // Có thể thay đổi giá trị pageheight thành windowheight ///////////Stop Config////////////////////////////////// var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0; function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
} var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;


if (ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = iecompattest().clientWidth;
doc_height = iecompattest().clientHeight;
} dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}
}
} function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
}
dx[i] += stx[i];
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";
}
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
} function hidesnow(){
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
}

if (ie4up||ns6up){
snowIE_NS6();
if (hidesnowtime>0)
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
}
//]]>
</script>
<!--End hiệu ứng sao rơi -->
 • Bước cuối cùng là lưu lại trang vào vào blog bạn xem kết quả. Đừng quên like, share và ghé thăm trang thường xem nhé !
  Chúc các bạn thành công.
TẠO HIỆU ỨNG HOA ĐÀO RƠI TRONG NGÀY TẾT CHO BLOGGER TẠO HIỆU ỨNG HOA ĐÀO RƠI TRONG NGÀY TẾT CHO BLOGGERPhan Văn Dũng8.8stars based on9reviews Bước 1: Đăng nhập vào Blogger Bước 2: Vào chủ đề Bước 3: Chỉnh sửa HTML Bước 4: Copy toàn bộ code dưới vào trên thẻ <body/&g...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết