Việc chuyển hướng này thường áp dụng cho những blog đổi sang tên miền mới và không muốn mất nhiều lượng truy cập từ tên miền cũ. có 1 số bạn cũng tính đổi tên miền sang .com .net sài nhưng ngại 1 cái là mất hết lượng truy cập nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn  "  Tự Động Chuyển Hướng Tất Cả Liên Kết Khi Đổi Domain"Các bạn có thể xem DEMO bên dưới

DEMO


- Ví dụ đổi tên miền từ hungstar5052.blogspot.com sang hungstar-it.blogspot.com
Mà tên miền hungstar-it.blogspot.com là tên miền Blog chính của bạn


Đổi tên blog hungstar5052.blogspot.com sang hungstar-it.blogspot.com . Toàn bộ dữ liệu của Blog cũ vẫn được giữ nguyên sau khi bạn chuyển sang Blog mới.

 • Tiếp theo bạn vào trang Blogger trang quản lý tên miền mà bạn muốn chuyển hướng
 • Rồi vào Chủ đề
 • Rồi xóa hết code có trong Blog đó

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
 &lt;head&gt;
 <b:if cond='data:blog.isMobile'>
 <meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
 <b:else/>
 <meta content='width=1100' name='viewport'/>
 </b:if>
 <meta content='' name='description'/>
 <meta content='' name='author'/>
 <!--[if IE]>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
 <![endif]-->
 <title><data:blog.pageTitle/></title>
 <b:skin><![CDATA[/*
]]></b:skin>
 <style type='text/css'>
h2 {
 font-size: 30px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
 text-transform: capitalize;
 color: #FF9800;
}
#vaoxem a{
 font-size: 40px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
 text-transform: capitalize;
 color: blue;text-decoration:none
}
 #error{font-size:60px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif}
h3 {
 font-size: 22px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
}
</style>
 &lt;/head&gt;
 &lt;body&gt;
<section>
<div style='text-align:center'>
<h2>hungstar5052.blogspot.com</h2>
 <h3><span style='font-size:25px;color:#009688'>hungstar5052.blogspot.com</span> chuyển về tên miền mới <span style='font-size:28px;color:#F44336'>hungstar-it.blogspot.com</span> nhé ...</h3>
<h3> Đợi Xíu Sẽ Chuyển Bạn Đến Bài Viết</h3>
<h1 id='error'>0</h1>
<h2 id='vaoxem'>Vào Xem Ngay!</h2>
</div>
</section>
<!--ADDING THE REQUIRED SCRIPT FILES-->
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<!--Initiating the CountUp Script-->
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
function countUp(a,b,c,d,e,f){for(var g=0,h=["webkit","moz","ms","o"],i=0;i<h.length&&!window.requestAnimationFrame;++i)window.requestAnimationFrame=window[h[i]+"RequestAnimationFrame"],window.cancelAnimationFrame=window[h[i]+"CancelAnimationFrame"]||window[h[i]+"CancelRequestAnimationFrame"];window.requestAnimationFrame||(window.requestAnimationFrame=function(a){var c=(new Date).getTime(),d=Math.max(0,16-(c-g)),e=window.setTimeout(function(){a(c+d)},d);return g=c+d,e}),window.cancelAnimationFrame||(window.cancelAnimationFrame=function(a){clearTimeout(a)}),this.options=f||{useEasing:!0,useGrouping:!0,separator:",",decimal:"."},""==this.options.separator&&(this.options.useGrouping=!1),null==this.options.prefix&&(this.options.prefix=""),null==this.options.suffix&&(this.options.suffix="");var j=this;this.d="string"==typeof a?document.getElementById(a):a,this.startVal=Number(b),this.endVal=Number(c),this.countDown=this.startVal>this.endVal?!0:!1,this.startTime=null,this.timestamp=null,this.remaining=null,this.frameVal=this.startVal,this.rAF=null,this.decimals=Math.max(0,d||0),this.dec=Math.pow(10,this.decimals),this.duration=1e3*e||2e3,this.version=function(){return"1.3.2"},this.printValue=function(a){var b=isNaN(a)?"--":j.formatNumber(a);"INPUT"==j.d.tagName?this.d.value=b:"text"==j.d.tagName?this.d.textContent=b:this.d.innerHTML=b},this.easeOutExpo=function(a,b,c,d){return 1024*c*(-Math.pow(2,-10*a/d)+1)/1023+b},this.count=function(a){null===j.startTime&&(j.startTime=a),j.timestamp=a;var b=a-j.startTime;if(j.remaining=j.duration-b,j.options.useEasing)if(j.countDown){var c=j.easeOutExpo(b,0,j.startVal-j.endVal,j.duration);j.frameVal=j.startVal-c}else j.frameVal=j.easeOutExpo(b,j.startVal,j.endVal-j.startVal,j.duration);else if(j.countDown){var c=(j.startVal-j.endVal)*(b/j.duration);j.frameVal=j.startVal-c}else j.frameVal=j.startVal+(j.endVal-j.startVal)*(b/j.duration);j.frameVal=j.countDown?j.frameVal<j.endVal?j.endVal:j.frameVal:j.frameVal>j.endVal?j.endVal:j.frameVal,j.frameVal=Math.round(j.frameVal*j.dec)/j.dec,j.printValue(j.frameVal),b<j.duration?j.rAF=requestAnimationFrame(j.count):null!=j.callback&&j.callback()},this.start=function(a){return j.callback=a,isNaN(j.endVal)||isNaN(j.startVal)?(console.log("countUp error: startVal or endVal is not a number"),j.printValue()):j.rAF=requestAnimationFrame(j.count),!1},this.stop=function(){cancelAnimationFrame(j.rAF)},this.reset=function(){j.startTime=null,j.startVal=b,cancelAnimationFrame(j.rAF),j.printValue(j.startVal)},this.resume=function(){j.stop(),j.startTime=null,j.duration=j.remaining,j.startVal=j.frameVal,requestAnimationFrame(j.count)},this.update=function(a){j.stop(),j.startTime=null,j.startVal=j.endVal,j.endVal=Number(a),j.countDown=j.startVal>j.endVal?!0:!1,j.rAF=requestAnimationFrame(j.count)},this.formatNumber=function(a){a=a.toFixed(j.decimals),a+="";var b,c,d,e;if(b=a.split("."),c=b[0],d=b.length>1?j.options.decimal+b[1]:"",e=/(\d+)(\d{3})/,j.options.useGrouping)for(;e.test(c);)c=c.replace(e,"$1"+j.options.separator+"$2");return j.options.prefix+c+d+j.options.suffix},j.printValue(j.startVal)}
//]]></script>
<script type='text/javascript'>
 &quot;use strict&quot;;
 var count = new countUp(&quot;error&quot;, 0, 100, 0, 3);
 window.onload = function() {
 // fire animation
 count.start();
 }
</script>
<script>
function Redirect()
{
var currentURL = window.location.href;
var url = currentURL .replace(&quot;hungstar5052.blogspot.com&quot;,&quot;hungstar-it.blogspot.com&quot;);
window.location=url;
}
$(document).ready(function(){
var currentURL = window.location.href;
var url = currentURL .replace(&quot;hungstar5052.blogspot.com&quot;,&quot;hungstar-it.blogspot.com&quot;);
$(&quot;#vaoxem&quot;).html(&quot;<a href='&quot;+url+&quot;'>Xem Ngay</a>&quot;);
 setTimeout(&#39;Redirect()&#39;, 3000);
});
</script>
 <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'/>
&lt;!--<head/>--&gt;
&lt;!--<body/>--&gt;
&lt;/body&gt;
</html>

 - Tìm và sửa lại tên miền cho phù hợp:
 • hungstar5052.blogspot.com là tên miền cũ  
 • hungstar-it.blogspot.com là tên miền mới (blog đích muốn chuyển tới)
- Lưu Mẫu lại.
- Cuối cùng, với chế độ Chọn mẫu dành cho điện thoại di động, bạn chọn "Không".


- - 51 bình luận
CHUYÊN MỤC :

BÌNH LUẬN

 1. Font Thumnbail như shit vậy :v
  Kơ mà bài viết hay, đầy đủ :) Like :v

  Trả lờiXóa
 2. Chữ domain viết sai kìa ông ở thumnbail đó

  Trả lờiXóa
 3. s nhiều ng thích thumnail kiểu của FAP TV nhể =)))

  Trả lờiXóa
 4. Liên kết nổi bật h hết nổi bật cmnr *-*

  Trả lờiXóa
 5. tks, dag định đổi domain mà sợ phải thay lại link, h có cah luôn r, cảm mơn nha

  Trả lờiXóa