Tự Động Chuyển Hướng Tất Cả Liên Kết Khi Đổi Domain

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Email: hungdev.qb@gmail.com
• Facebook: www.fb.com/100007780446455

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
Việc chuyển hướng này thường áp dụng cho những blog đổi sang tên miền mới và không muốn mất nhiều lượng truy cập từ tên miền cũ. có 1 số bạn cũng tính đổi tên miền sang .com .net sài nhưng ngại 1 cái là mất hết lượng truy cập nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn  "  Tự Động Chuyển Hướng Tất Cả Liên Kết Khi Đổi Domain"Các bạn có thể xem DEMO bên dưới

DEMO


- Ví dụ đổi tên miền từ hungstar5052.blogspot.com sang hungstar-it.blogspot.com
Mà tên miền hungstar-it.blogspot.com là tên miền Blog chính của bạn


Đổi tên blog hungstar5052.blogspot.com sang hungstar-it.blogspot.com . Toàn bộ dữ liệu của Blog cũ vẫn được giữ nguyên sau khi bạn chuyển sang Blog mới.

 • Tiếp theo bạn vào trang Blogger trang quản lý tên miền mà bạn muốn chuyển hướng
 • Rồi vào Chủ đề
 • Rồi xóa hết code có trong Blog đó

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
 &lt;head&gt;
 <b:if cond='data:blog.isMobile'>
 <meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
 <b:else/>
 <meta content='width=1100' name='viewport'/>
 </b:if>
 <meta content='' name='description'/>
 <meta content='' name='author'/>
 <!--[if IE]>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
 <![endif]-->
 <title><data:blog.pageTitle/></title>
 <b:skin><![CDATA[/*
]]></b:skin>
 <style type='text/css'>
h2 {
 font-size: 30px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
 text-transform: capitalize;
 color: #FF9800;
}
#vaoxem a{
 font-size: 40px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
 text-transform: capitalize;
 color: blue;text-decoration:none
}
 #error{font-size:60px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif}
h3 {
 font-size: 22px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
}
</style>
 &lt;/head&gt;
 &lt;body&gt;
<section>
<div style='text-align:center'>
<h2>hungstar5052.blogspot.com</h2>
 <h3><span style='font-size:25px;color:#009688'>hungstar5052.blogspot.com</span> chuyển về tên miền mới <span style='font-size:28px;color:#F44336'>hungstar-it.blogspot.com</span> nhé ...</h3>
<h3> Đợi Xíu Sẽ Chuyển Bạn Đến Bài Viết</h3>
<h1 id='error'>0</h1>
<h2 id='vaoxem'>Vào Xem Ngay!</h2>
</div>
</section>
<!--ADDING THE REQUIRED SCRIPT FILES-->
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<!--Initiating the CountUp Script-->
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
function countUp(a,b,c,d,e,f){for(var g=0,h=["webkit","moz","ms","o"],i=0;i<h.length&&!window.requestAnimationFrame;++i)window.requestAnimationFrame=window[h[i]+"RequestAnimationFrame"],window.cancelAnimationFrame=window[h[i]+"CancelAnimationFrame"]||window[h[i]+"CancelRequestAnimationFrame"];window.requestAnimationFrame||(window.requestAnimationFrame=function(a){var c=(new Date).getTime(),d=Math.max(0,16-(c-g)),e=window.setTimeout(function(){a(c+d)},d);return g=c+d,e}),window.cancelAnimationFrame||(window.cancelAnimationFrame=function(a){clearTimeout(a)}),this.options=f||{useEasing:!0,useGrouping:!0,separator:",",decimal:"."},""==this.options.separator&&(this.options.useGrouping=!1),null==this.options.prefix&&(this.options.prefix=""),null==this.options.suffix&&(this.options.suffix="");var j=this;this.d="string"==typeof a?document.getElementById(a):a,this.startVal=Number(b),this.endVal=Number(c),this.countDown=this.startVal>this.endVal?!0:!1,this.startTime=null,this.timestamp=null,this.remaining=null,this.frameVal=this.startVal,this.rAF=null,this.decimals=Math.max(0,d||0),this.dec=Math.pow(10,this.decimals),this.duration=1e3*e||2e3,this.version=function(){return"1.3.2"},this.printValue=function(a){var b=isNaN(a)?"--":j.formatNumber(a);"INPUT"==j.d.tagName?this.d.value=b:"text"==j.d.tagName?this.d.textContent=b:this.d.innerHTML=b},this.easeOutExpo=function(a,b,c,d){return 1024*c*(-Math.pow(2,-10*a/d)+1)/1023+b},this.count=function(a){null===j.startTime&&(j.startTime=a),j.timestamp=a;var b=a-j.startTime;if(j.remaining=j.duration-b,j.options.useEasing)if(j.countDown){var c=j.easeOutExpo(b,0,j.startVal-j.endVal,j.duration);j.frameVal=j.startVal-c}else j.frameVal=j.easeOutExpo(b,j.startVal,j.endVal-j.startVal,j.duration);else if(j.countDown){var c=(j.startVal-j.endVal)*(b/j.duration);j.frameVal=j.startVal-c}else j.frameVal=j.startVal+(j.endVal-j.startVal)*(b/j.duration);j.frameVal=j.countDown?j.frameVal<j.endVal?j.endVal:j.frameVal:j.frameVal>j.endVal?j.endVal:j.frameVal,j.frameVal=Math.round(j.frameVal*j.dec)/j.dec,j.printValue(j.frameVal),b<j.duration?j.rAF=requestAnimationFrame(j.count):null!=j.callback&&j.callback()},this.start=function(a){return j.callback=a,isNaN(j.endVal)||isNaN(j.startVal)?(console.log("countUp error: startVal or endVal is not a number"),j.printValue()):j.rAF=requestAnimationFrame(j.count),!1},this.stop=function(){cancelAnimationFrame(j.rAF)},this.reset=function(){j.startTime=null,j.startVal=b,cancelAnimationFrame(j.rAF),j.printValue(j.startVal)},this.resume=function(){j.stop(),j.startTime=null,j.duration=j.remaining,j.startVal=j.frameVal,requestAnimationFrame(j.count)},this.update=function(a){j.stop(),j.startTime=null,j.startVal=j.endVal,j.endVal=Number(a),j.countDown=j.startVal>j.endVal?!0:!1,j.rAF=requestAnimationFrame(j.count)},this.formatNumber=function(a){a=a.toFixed(j.decimals),a+="";var b,c,d,e;if(b=a.split("."),c=b[0],d=b.length>1?j.options.decimal+b[1]:"",e=/(\d+)(\d{3})/,j.options.useGrouping)for(;e.test(c);)c=c.replace(e,"$1"+j.options.separator+"$2");return j.options.prefix+c+d+j.options.suffix},j.printValue(j.startVal)}
//]]></script>
<script type='text/javascript'>
 &quot;use strict&quot;;
 var count = new countUp(&quot;error&quot;, 0, 100, 0, 3);
 window.onload = function() {
 // fire animation
 count.start();
 }
</script>
<script>
function Redirect()
{
var currentURL = window.location.href;
var url = currentURL .replace(&quot;hungstar5052.blogspot.com&quot;,&quot;hungstar-it.blogspot.com&quot;);
window.location=url;
}
$(document).ready(function(){
var currentURL = window.location.href;
var url = currentURL .replace(&quot;hungstar5052.blogspot.com&quot;,&quot;hungstar-it.blogspot.com&quot;);
$(&quot;#vaoxem&quot;).html(&quot;<a href='&quot;+url+&quot;'>Xem Ngay</a>&quot;);
 setTimeout(&#39;Redirect()&#39;, 3000);
});
</script>
 <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'/>
&lt;!--<head/>--&gt;
&lt;!--<body/>--&gt;
&lt;/body&gt;
</html>

 - Tìm và sửa lại tên miền cho phù hợp:
 • hungstar5052.blogspot.com là tên miền cũ  
 • hungstar-it.blogspot.com là tên miền mới (blog đích muốn chuyển tới)
- Lưu Mẫu lại.
- Cuối cùng, với chế độ Chọn mẫu dành cho điện thoại di động, bạn chọn "Không".


51 nhận xét:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

 1. Font Thumnbail như shit vậy :v
  Kơ mà bài viết hay, đầy đủ :) Like :v

  Trả lờiXóa
 2. Chữ domain viết sai kìa ông ở thumnbail đó

  Trả lờiXóa
 3. s nhiều ng thích thumnail kiểu của FAP TV nhể =)))

  Trả lờiXóa
 4. Liên kết nổi bật h hết nổi bật cmnr *-*

  Trả lờiXóa
 5. tks, dag định đổi domain mà sợ phải thay lại link, h có cah luôn r, cảm mơn nha

  Trả lờiXóa

0846.202.472
Nhắn tin qua Facebook Skype: Dang Hung Đặng Hưng